Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van mijn.host

Algemene voorwaarden Dienstverlener

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dienstverlener ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Dienstverlener en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Dienstverlener alleen bindend indien en voor zover deze door Dienstverlener uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het eerste artikel vermeld.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Dienstverlener
: het bedrijf mijn.host B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 89592514.
Dienstverlener Website
: de website van Dienstverlener, bereikbaar via het domein https://mijn.host.
Abonnement:
de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).
Account:
het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Klant opgeslagen bestanden zelf.
Algemene Voorwaarden:
de bepalingen uit het onderhavige document.
Klant:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Dienstverlener een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Dienstverlener daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegen-woordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Diensten:
de producten en/of diensten die Dienstverlener aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.
Materialen:
alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
Overeenkomst:
iedere overeenkomst tussen Dienstverlener en Klant op grond waarvan Dienstverlener Diensten levert aan Klant.
Schriftelijk:
naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
Toepassingen Met Verhoogd Risico:
toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Artikel 2. Contractsluiting

2.1. Klant kan de Diensten direct vanaf de Dienstverlener Website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Dienstverlener met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.
2.2. Klant heeft op alle Webhosting pakketten gedurende een termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop de bestelling is gedaan het recht de Overeenkomst Schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Andere diensten zijn uitgesloten van dit recht.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Dienstverlener deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
3.2. Dienstverlener zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Dienstverlener biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
3.3. Door Dienstverlener opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.
3.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
3.5. Indien zulks is overeengekomen, zal Dienstverlener Klant toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Dienstverlener te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
3.6. Dienstverlener zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.
3.7. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Artikel 4. Verplichtingen van Klant

4.1. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt. De termijn waarbinnen Dienstverlener de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Dienstverlener zijn ontvangen.
4.2. Indien Klant weet of kan vermoeden dat Dienstverlener bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Dienstverlener daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Dienstverlener zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Klant weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Dienstverlener gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. Dienstverlener zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.
4.3. Klant mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.
4.4. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Dienstverlener dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.
4.5 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server. Dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 5. Gedragsregels en notice/takedown

5.1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of Dienstverlener van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
5.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Dienstverlener verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

 • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

5.3. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is niet toegestaan.
5.4. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Dienstverlener of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Dienstverlener, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Dienstverlener, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
5.5. Indien naar het oordeel van Dienstverlener hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Dienstverlener of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Dienstverlener gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dienstverlener mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant, indien Klant een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
5.6. Wanneer Dienstverlener een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Dienstverlener Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Dienstverlener zal besluiten hoe te handelen. Indien Dienstverlener dit noodzakelijk acht, mag Dienstverlener maatregelen treffen al voordat het de Klant informeert.
5.7. Indien Dienstverlener van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Dienstverlener een backup zal maken). Dienstverlener zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Dienstverlener zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
5.8. Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Dienstverlener gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
5.9. Hoewel Dienstverlener ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Dienstverlener nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
5.10. Het is Klant toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”), echter uitsluitend in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van Klant en zonder de naam van Dienstverlener als toeleverancier of onderaannemer kenbaar te maken. Klant dient Dienstverlener te vrijwaren van alle claims door zijn afnemers. Dienstverlener mag ook bij overtredingen van deze algemene voorwaarden door die afnemers onverkort optreden.

Artikel 6. Digital Service Act, gedragsregels en maatregelen

6.1. Dienstverlener houdt zich aan de maatregelen die zijn opgenomen in de EU-verordening nr. 2022/2065 – Digital Services Act (“DSA”). Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze uploaden, delen of anderszins beschikbaar stellen op onze diensten. Alle inhoud die in strijd is met de DSA, andere toepasselijke wetgeving of onze Algemene Voorwaarden kan worden verwijderd en gebruikers kunnen worden onderworpen aan opschorting of beëindiging van hun account op initiatief van Dienstverlener.
6.2. We zullen samenwerken met de relevante autoriteiten zoals vereist door de relevante regelgeving en DSA, inclusief het verstrekken van informatie (inclusief persoonsgegevens) en hulp bij onderzoeken. Het aanspreekpunt is bereikbaar op het volgende e-mailadres: abuse@mijn.host
6.3. Als een persoon of entiteit op de hoogte is van de aanwezigheid van specifieke informatie en/of inhoud op de diensten van Dienstverlener die door deze persoon of entiteit als illegale inhoud wordt beschouwd, kan deze partij contact opnemen met Dienstverlener via het speciale contactpunt op het e-mailadres: abuse@mijn.host en een rapport sturen (het “Rapport”) dat aan alle onderstaande vereisten voldoet:

 1. een voldoende onderbouwde uitleg van de redenen waarom de persoon of entiteit beweert dat de informatie in kwestie illegale inhoud is, en
 2. een duidelijke vermelding van de exacte elektronische locatie van die informatie, zoals de exacte URL of URL’s, en, indien nodig, aanvullende informatie aan de hand waarvan de illegale inhoud kan worden geïdentificeerd, aangepast aan het type inhoud en het specifieke type hostingdienst, en
 3. de naam en het e-mailadres van de persoon of entiteit die de melding indient, behalve in het geval van informatie die wordt geacht betrekking te hebben op een van de in de artikelen 3 tot en met 7 van Richtlijn 2011/93/EU bedoelde strafbare feiten, en
 4. een verklaring waarin de oprechte overtuiging van de persoon of entiteit die de kennisgeving indient, wordt bevestigd dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

6.4. Zodra Dienstverlener een rapport heeft ontvangen, sturen wij zonder onnodige vertraging een ontvangstbevestiging naar de persoon of entiteit. Wanneer een Rapport aan de bovenstaande vereisten voldoet, zal Dienstverlener die persoon of entiteit op de hoogte stellen van zijn beslissing en een “motivering” verstrekken. Dienstverlener is niet verplicht om een gedetailleerd juridisch onderzoek uit te voeren naar de feiten in het Rapport, maar moet een beoordeling uitvoeren op het niveau dat van een zorgvuldige hostingprovider wordt verwacht.
6.5. Als de persoon of entiteit het niet eens is met de beslissing, kan hij of zij opnieuw contact opnemen met Dienstverlener op het volgende e-mailadres: abuse@mijn.host, met vermelding van de redenen waarom deze het niet eens is met de beslissing. Dienstverlener onderzoekt het verzoek en deelt de persoon of entiteit zijn definitieve beslissing mee. Niettegenstaande de bovenstaande procedure kan de persoon of entiteit de vermeend illegale inhoud of activiteit ook melden aan overheidsinstanties om zijn rechten te verdedigen.
6.6. Om de transparantie en naleving van de DSA te verbeteren, kunnen we rapporten publiceren waarin onze praktijken voor het modereren van inhoud worden beschreven, inclusief het aantal en de aard van inhoudsverwijderingen en gebruikersaccounts die zijn opgeschort of beëindigd.
6.7. Dienstverlener kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels verhalen op de Gebruiker. Gebruiker vrijwaart Dienstverlener tegen (i) aanspraken van derden met betrekking tot enige inhoud of materiaal dat zich op het Netwerk of de Systemen van Dienstverlener bevindt; (ii) elke schending van toepasselijke wet- of regelgeving, en (iii) elke schending van de gedragregels zoals opgenomen in artikel 5 door de gebruiker.

Artikel 7. Aanvraag van domeinnamen

7.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Dienstverlener vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
7.2. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Dienstverlener, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
7.3. Klant vrijwaart en houdt Dienstverlener schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.
7.4. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Dienstverlener zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
7.5. Dienstverlener heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
7.6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Dienstverlener gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
7.7 Bij een anonieme domeinregistratie blijft Klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden Klant.
7.8 Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen naar gegevens van Klant

Artikel 8. Opslag- en datalimieten

8.1. Dienstverlener kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
8.2. De limieten zijn door de werking van de systemen gewaarborgd en kunnen niet worden overschreden, tenzij er sprake is van een hack of een fout. Indien een dergelijke hack of fout door Klant is ontstaan of aan Klant toerekenbaar is, kan de overschrijding van de limiet(en) achteraf aan Klant in rekening worden gebracht.
8.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
8.4. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is Dienstverlener gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Klant.
8.5 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy

Artikel 9. Rechten van intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Dienstverlener ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Dienstverlener of diens licentiegevers.
9.2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.
9.3. Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
9.4. Het is Dienstverlener toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Dienstverlener door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 10. Prijzen

10.1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Dienstverlener genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
10.2. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Dienstverlener het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
10.3. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Dienstverlener gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen.
10.4. Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1. Dienstverlener zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Dienstverlener mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Dienstverlener heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
11.2. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
11.3. Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
11.4. Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
 • Klant is € 7,50 administratieve kosten verschuldigd voor iedere herinneringsbrief en aanmaning;
 • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
 • de voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

11.5. Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.
11.6. In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Dienstverlener zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Dienstverlener op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Dienstverlener is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.
12.2. De totale aansprakelijkheid van Dienstverlener voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Dienstverlener van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Dienstverlener, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst heeft betaald tot het moment waarop de schade is ontstaan, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste drie (3) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief btw).
12.3. Dienstverlener is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:
a) enige schade geleden door maatregelen die Dienstverlener in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
b) schade uit onbeschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
c) indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.4. De aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Dienstverlener onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Dienstverlener.
12.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Dienstverlener.
12.6. Klant is jegens Dienstverlener aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Dienstverlener tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
13.2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Dienstverlener beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Dienstverlener geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Dienstverlener geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Dienstverlener die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Dienstverlener, die Dienstverlener niet kon voorzien en waar Dienstverlener diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
13.3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Geheimhouding

14.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
14.2. Dienstverlener zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Dienstverlener, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
14.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 15. Duur en opzegging

15.1. De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor onbepaalde tijd.
15.2. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Elk der partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
15.3. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement na het verstrijken van de eerste contractstermijn stilzwijgend verlengd met hetzelfde termijn. Hierbij kan op ieder moment met een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.
15.4. Dienstverlener mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a) Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b) Het faillissement van Klant is aangevraagd;
c) Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
d) De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.
15.5. Indien Dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
15.6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Dienstverlener op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Dienstverlener is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Dienstverlener recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

Artikel 16. Procedure na beëindiging

16.1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Dienstverlener gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Klant op te heffen.
16.2. Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op 'delete' wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem.

Artikel 17. Rangorde en wijziging voorwaarden

17.1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
17.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Dienstverlener Website, of een ander kanaal waarvan Dienstverlener kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
17.3. Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Dienstverlener. Dienstverlener kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Dienstverlener daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
17.4. Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Dienstverlener en Klant prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dienstverlener gevestigd is.
18.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
18.4. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Dienstverlener Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
18.5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Dienstverlener vormen volledig bewijs van stellingen van Dienstverlener en de door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
18.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
18.7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

Stuur een bericht

Stuur een bericht

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.